Prowadzenie Ksiąg Handlowych

 • pomoc przy opracowaniu polityki rachunkowości

 • opracowanie planu kont

 • weryfikacja dokumentów pod względem rachunkowym

 • bieżąca ewidencja zdarzeń gospodarczych

 • ewidencja środków trwałych i ewidencja wyposażenia

 • rozliczanie z US (sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych)

 • prowadzenie ewidencji VAT

 • sporządzanie sprawozdań finansowych (okresowych, rocznych)

 • wyprowadzanie zaległości w prowadzeniu ksiąg oraz ewidencji

 

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów

 • weryfikacja dokumentów pod względem rachunkowym

 • ewidencja zdarzeń gospodarczych

 • ewidencja środków trwałych i ewidencja wyposażenia

 • rozliczanie z US (sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych)

 • prowadzenie ewidencji VAT

 • wyprowadzamy zaległości w prowadzeniu ksiąg oraz ewidencji

 

Prowadzenie ryczałtu

 

Prowadzenie karty podatkowej

 

Kompleksowa obsługa Kadrowa

 •  prowadzenie akt osobowych pracowników

 • sporządzanie umów o pracę oraz aneksów, umów zlecenie, umów o dzieło

 • sporządzanie list płac osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umów zlecenie, umów o dzieło

 • obliczanie należnych wynagrodzeń za czas choroby i zasiłków z ubezpieczenia społecznego płatnych przez pracodawcę, prowadzenie dokumentacji zasiłkowej

 • obliczanie wynagrodzenia za nadgodziny, urlopy, ekwiwalentów wynikających z przepisów prawa

 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS (DRA, RCA, RZA, RSA)

 • sporządzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA)

 • sporządzanie deklaracji rocznych podatku od osób fizycznych (PIT 4R, PIT 11, PIT 40)

 • sporządzanie miesięcznych informacji i przelewów kwot podatków (PIT 4, PIT 4R) oraz składek ZUS do zapłaty za dany okres

 • sporządzanie miesięcznych informacji do PRFON

 • elektroniczne przesyłanie dokumentów do ZUS oraz PFRON

 

Obsługa finansowa

 • wypełniamy dokumentację finansową w celu np. ubiegania się o kredyt

 • wypełniamy wnioski w celu ubiegania się o leasing

 • na życzenie klienta wyszukujemy oferty leasingowe

 • biznes plany

 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

 • wnioski z Urzędu Pracy (np. zawarcie umowy o zorganizowanie stażu)


f